Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Urheilijat ry, jäljempänä yhdistys, ja sen kotipaikka on Mäntsälä.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen voisi harrastaa kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti;
 • edistää terveitä elämäntapoja;
 • kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
 • edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä
 • toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
 • tarjoaa harjoitus-, valmennus- ja nuorisotoimintaa;
 • harjoittaa kasvatus-, koulutus- ja neuvontatyötä;
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa;
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia; sekä
 • kiinnittää ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja  –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen;
 • omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia;
 • järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 • harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa
 • välittää urheilussa tarvittavia asusteita, välineitä ja tarvikkeita;
 • harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa;
 • järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä;
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; sekä

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Tarvittaessa yhdistys hankki toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös Mäntsälän Urheilijat ry:n kyläseurojen ja lajijaostojen jäsenet.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Mäntsälän Urheilijoiden ry:n kyläseuroilla tarkoitetaan seuraavia rekisteröityneitä yhdistyksiä:

Voimistelu- ja urheiluseura Mäntsälän Veli r.y.

V- & U-seura Hirvihaaran Verso r.y

Sälinkään Kisa-Toverit ry

Urheiluseura Mäntsälän Ilves r.y.

Ohkolan Oka ry

Urheiluseura Ajo r.y.

Voimistelu- ja urheiluseura Nummisten Vilkas r.y.

Sääksjärven Urheiluseura Kiisto r.y.

Sulkavan Sisu r.y.

Soukkion Jyske ry

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

 • jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoituksen, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta
 • ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 • syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksesta, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran sijasta kurinpitotoimista voi päättää lajin kansallinen liitto säännöissään ja sääntöjään alemmanasteisissa määräyksissään vahvistetulla tavalla.

Päätös erottamisesta tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun se on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan jäsenmaksuja

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Varsinainen jäsen ja kannattava jäsen voi maksaa ainaisjäsenmaksun kertakaikkisena jäsenmaksuna maksamalla sinä vuonna voimassaolevan vuosittaisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Ainaisjäsenmaksun suorittaneelta ei peritä sen maksamisen jälkeen enää jäsenmaksua.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 muuta varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallitusjäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna valituista hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä arvotaan puolet joiden toimintakausi on 1 kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa Hallitus. Hallitus voi muodostaa keskuudestaan työskentely-yksiköitä, joiden jäsenet valitaan vuosittain. Työskentely-yksiköiden pääasialliset tehtävät on mainittu erillisessä hallituksen toimintaohjeessa.

Uusien lajijaostojen perustamisesta tai olemassa olevan lajijaoston purkamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai lajijaoston puheenjohtajan kanssa.

 

8. Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja seuran nettisivuilla.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. vahvistetaan tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyslain mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13. Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, lajijaostojen ja yksiköiden kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, lajijaostojen ja yksiköiden pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.